امکانات پایه

یک نرم افزار اختصاصی، بر حسب نوع فعالیت موسسه شما، امکانات پایه زیر را در اختیار شما قرار خواهد داد. به کمک این امکانات شما قادر خواهید بود:

manager در بخش مدیریت ارشد، مشخصات و سیاستهای موسسه خود را تعیین نمایید.

بایگانیدر بخش بایگانی، برای همه هنرجویان، مربیان و همکاران موسسه پرونده تشکیل دهید و برای آنها کارت عضویت صادر نمایید.

خدمات موسسهدر بخش خدمات موسسه، همه دوره‌ها، کلاس‌های آموزشی و خدمات موسسه خود را زمانبندی نموده و هر زمان را در هنگام ثبت نام هنرجویان به آنها اختصاص دهید.

حضور و غیابدر بخش حضور و غیاب، نسبت به ثبت حضور و غیاب هنرجویان، مربیان و همکاران موسسه اقدام نمایید.

حسابداریدر بخش حسابداری، عملیات دریافت و پرداخت موسسه را کنترل نمایید.

Top